മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ( ഹരിത വിദ്യാലയം ) അവാർഡ്- അവസാന തിയതി ആഗസ്റ്റ് 31

  പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നു . Govt/Aided/Un Aided – LP... [More]

Talent Search Examination 2019 - Last date extended to 31st August - Apply Now

  അപേക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവസാന തിയതി കേരളം - 2019 August 31 ഗൾഫ് - ... [More]

Selected List for the P M Fellowship 2018 Batch

  Personal interview  was conducted on 28th July 2019 at Le Meridien Kochi for the selection of P M Fellows for 2018 batch. From 21 students,  10 students were selected.  Selected... [More]

100 % വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ മുസ്ലിം മാനേജ്‌മന്റ് വിദ്യാലയങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നു -അവസാന തിയതി ആഗസ്റ് 31

വിദ്യാലയങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന വിശിഷ് നേട്ടത്തിനുള്ള അംഗീകാരമെന്ന നിലയിൽ 2019-ൽ... [More]

P M Fellowship Program - Students shortlisted list for the personal interview 2018 Batch

NO NAME 13 ... [More]

Contact Us

Follow Us