പി എം ഫൗണ്ടേഷൻ 'ഹരിത വിദ്യാലയം' അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പി. എം. ഫൗണ്ടേഷൻ കേരളത്തിലെ മികച്ച സ്ക... [More]

Entry Pass for Awards for Academic Excellence

    Dear Students, Congratulations...!!! In appreciation of your creditable performance in the State/Central Board and PMF Talent Search Examination 2018, we are happy to invite you to... [More]

Result - Selected List of Talent Search Examination - 2018 (Kerala)

  P M F TALENT SEARCH EXAMINATION RESULT  - 2018 (KERALA)   List of students selected for the P.M. Foundation Awards for Academic Excellence 2018 is noted below.  These students... [More]

Result (GCC) - Selected List of Talent Search Examination - 2018

Selected List of Talent Search Examination - 2018 List of students selected for the P.M. Foundation Academic Excellence Award (GCC) is noted below.  These students will be honoured with cash awa... [More]

Contact Us

Follow Us